Arbetsmiljöskyltning som tjänst

Vill du se till att din arbetsplats är säker och följer alla arbetsmiljöregler på ett smidigt och effektivt sätt? Då har vi lösningen för dig! Vår expertkonsult kommer till er arbetsplats och genomför en noggrann genomgång för att identifiera och åtgärda eventuella risker och brister. 

När du väljer våra tjänster ingår även skyltar för att tydligt markera farliga områden och informera om säkerhetsföreskrifter. Vi tar hand om hela processen åt dig, från planering till genomförande, så att du kan fokusera på det du gör bäst – att driva ditt företag.

Efter varje uppdrag levererar vi detaljerade protokoll så att du har all nödvändig dokumentation på plats. Du kan välja att teckna uppdraget som en engångsföreteelse eller en årlig besiktning för kontinuerlig trygghet och säkerhet på arbetsplatsen.

Ta steget mot en säkrare arbetsmiljö idag och kontakta oss för att boka din konsultation. Vi ser fram emot att hjälpa dig skapa en tryggare och mer effektiv arbetsplats för dig och dina anställda!

Arbetsmiljöskyltar är en viktig del av att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Deras syfte är att informera och varna människor om potentiella faror, risker eller regler på arbetsplatsen. Genom att använda tydliga och standardiserade symboler och texter kan arbetsmiljöskyltar hjälpa till att minska risken för olyckor och skador genom att förmedla viktig information på ett snabbt och lättförståeligt sätt.

Här är några vanliga typer av arbetsmiljöskyltar och deras syften:

  1. Förbuds- och varningsskyltar: Dessa skyltar används för att förbjuda eller varna för farliga handlingar eller situationer. Exempel på detta kan vara skyltar som förbjuder rökning, varnar för högspänning eller varnar för fallrisk.
  2. Obligationsskyltar: Dessa skyltar informerar om skyldigheter eller regler som måste följas på arbetsplatsen, som till exempel användning av personlig skyddsutrustning (PSA) eller att tvätta händerna.
  3. Räddningsskyltar: Dessa skyltar visar vägen till nödutgångar, brandsläckningsutrustning eller första hjälpen-utrustning för att underlätta evakuering och snabb åtkomst till hjälpmedel vid en nödsituation.
  4. Skyddsmärkning: Dessa skyltar används för att markera farliga områden, maskiner eller ämnen för att uppmärksamma personalen på potentiella risker och behovet av försiktighet.

Genom att placera arbetsmiljöskyltar på lämpliga platser på arbetsplatsen och se till att de är tydliga och väl underhållna kan man bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla som arbetar där. Det är viktigt att alla anställda förstår innebörden av skyltarna och följer de instruktioner och regler som de förmedlar för att minimera risken för olyckor och skador.

Arbetsmiljölagen

I Sverige regleras användningen av arbetsmiljöskyltar främst av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Här är några lagkrav och regler som företag måste följa när det gäller arbetsmiljöskyltar:

1. Arbetsmiljölagen (1977:1160): I Arbetsmiljölagen krävs att arbetsgivaren ska se till att arbetsplatsen är säker och hälsosam. Det innebär att arbetsgivaren måste identifiera faror och risker på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa. Användningen av arbetsmiljöskyltar kan vara en del av detta arbete för att informera och varna arbetstagare om risker och säkerhetsregler.

2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2): I dessa föreskrifter finns detaljerade regler om hur arbetsplatsen ska utformas för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det inkluderar krav på användning av arbetsmiljöskyltar för att informera om faror, förbud, skyddsutrustning och nödutgångar.

3. Standarder för arbetsmiljöskyltar: Arbetsmiljöskyltar ska följa vissa standarder för utseende och symboler för att säkerställa att de är enhetliga och lättförståeliga för alla. Standarden SS-EN ISO 7010 specificerar form, färg, symboler och storlek för olika typer av säkerhetsskyltar.

4. Skyldighet att informera och utbilda: Arbetsgivaren har en skyldighet att informera och utbilda sina anställda om arbetsmiljöskyltarnas betydelse och hur de ska tolkas. Det är viktigt att alla arbetstagare förstår skyltarnas innebörd och följer de instruktioner och regler som de förmedlar.

Genom att följa dessa lagkrav och regler kan företag säkerställa att deras arbetsmiljöskyltar är korrekt utformade och används på ett sätt som främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.


KÄRA KUNDER!

Vi håller för närvarande vår hemsida stängd pga ombyggnad och underhåll.
För frågor kontakta oss på order.ssb@skyltstallet.se
Välkommen åter!

This will close in 0 seconds